Retos tecnolóxicos

Dende DATAlife buscamos resolver os seguintes retos tecnolóxicos en cada sector de actividade en colaboración con proveedores de solucións.

Retos compartidos

01

Produción e xestión de bio-recursos e materiais primas máis sustentables e eficiente
baseada nunha estratexia de datos:

 • Captura
 • Interoperabilidade
 • Analítica
 • Desenvolvemento de ferramentas

02

Promover a mellora da saúde, a calidade de vida e a sustentabilidade do estado do benestar

integrando Silver Economy e OneHealth mediante o análise multimodal dos datos

03

Mitigar os efectos do cambio climático

reducindo o impacto medioambiental

04

Economía circular en todas as cadeas de valor.

05

Xeración de novos produtos

baseados en materias primas e/ou subprodutos sectoriais.

06

Emprendemento

baseado en modelos de negocio que valoren a información

07

Integración eficiente de tecnoloxías facilitadoras

para optimizar as cadeas de valor

08

Garantir a viabilidade tecnolóxica dos procesos e/ou produtos innovadores

en base á análise do potencial comercial, a avaliación da propiedade industrial e intelectual e o seu grao de disrupción

09

Mellora a adopción de tecnoloxías facilitadoras e competencias dixitais

mediante a xeración de novas técnicas e procesos de aprendizaxe máis motivadores e positivos para o usuario final

Agro-Mar-Alimentacion

Agro-Mar Alimentación

Misión: Un sector sustentable, saudable e máis produtivo

mediante a xestión optimizada dos recursos para mellorar o control, a calidade e a seguridade

Retos

  1. Garantir un subministro de alimentos respectuoso co medio ambiente, seguro e de calidade ao longo de toda a cadea de valor.
  2. Mellora na rastrexabilidade do produto a través do desenvolvemento de ferramentas de rastrexabilidade que inclúan todos os elos da cadea de valor, facilitando a identificación de orixe e denominación, así como o descubrimento temperán de anomalías.
  3. Incorporación de tecnoloxías de IA e análises de datos para mellorar as estratexias de detección, xestión e eliminación de contaminantes ou riscos que poidan afectar á produción de alimentos.
  4. Mellora nos procesos de toma de decisións para a implementación de prácticas sostibles que minimicen o impacto ambiental, influíndo entre outras:
   • 4.1 Predicción e redución de tratamentos insumos
   • 4.2 Valorización de subprodutos xerados no sector obtendo novos produtos comercializables
   • 4.3 Redución de emisións difusas
   • 4.4 Análise do ciclo de vida
   • 4.5 Biodiversidade
   • 4.6 Pegada hídrica
   • 4.7 Contaminación da auga
  5. Desenvolvemento de produtos minimamente procesados aplicando tecnoloxías de conservación emerxentes.
  6. Xestión optimizada, eficiente e integral da produción de recursos primarios (cultivos, gando, acuicultura, pesca) mediante a recollida e análise de datos.
  7. MAR-INDUSTRIA

   • 7.1 Mellora da xestión dos recursos pesqueiros, incluídos os procesos de pesca e acuicultura, a través da recollida de información e datos relacionados cos parámetros ambientais, os niveis de contaminación na auga, os alimentos e a súa composición, os niveis de explotación diaria, etc.
   • 7.2 Xerando predicións das capturas dunha campaña.
   • 7.3 Incremento da calidade e seguridade alimentaria das especies pesqueiras mediante a incorporación de información operativa aos parámetros referentes á calidade do produto e á súa conservación nas distintas fases do proceso.
   • 7.4 Aumentar as capacidades de prevención, control e acción sobre alimentación, enfermidades, crecemento e outros parámetros de interese no cultivo de especies acuícolas desde o punto de vista biolóxico e ambiental.
   • 7.5 Mellora no deseño de cámaras de almacenamento en frío, incluíndo a súa eficiencia e xestión enerxética.
   • 7.6 Seguimento en tempo real do estado dos produtos pesqueiros almacenados.
   • 7.7 Promover a produción e o uso de combustibles alternativos no sector marino/marítimo.
   • 7.8 Desenvolvemento de técnicas de cultivo de novos produtos de interese (algas, microalgas, etc.)
   • 7.9 Avaliación dos recursos xenéticos existentes, tanto en poboacións salvaxes como acuícolas, para definir pautas de xestión e sustentabilidade.
   • 7.10 Marcadores de seguimento e rastrexabilidade xenética como ferramenta fundamental para a identificación e seguimento de stocks para a súa xestión sostible.
   • 7.11 Incorporación de tecnoloxías de IA e análise de datos na acuicultura para mellorar a produción, en particular para influír na prevención de enfermidades, na mellora das dietas, na calidade do produto final e na eficiencia e sostibilidade da produción.
Icono Biotecnología

Biotecnoloxía

Misión: Consolidar e dixitalizar o sector en Galicia

mellorando o posicionamento e competitividade de sectores usuarios clave a nivel global

Retos

 1. Valoración e optimización de subprodutos e residuos de outras industrias que utilizan biotecnoloxía para mellorar a Bioeconomia ea creación de novos produtos innovadores de alto valor engadido na Economía Circular.
 2. Modernización dos sectores primarios galegos cara a mellora sostible a través da xeración de produtos e servizos biotecnolóxicos de alto valor engadido.
 3. Uso de IA e análise de datos aplicados a xenómica, proteómica, así como a xeración de novas tecnoloxías de aplicación no campo da medicina e nutrición personalizada.
 4. Uso de IA e análise de datos para a fabricación e produción de medicamentos e compoñentes biotecnolóxicos
 5. Desenvolvemento de modelos comprobados e autosustentables, baseados en tecnoloxías económicas, desde as primeiras fases de incubación dos programas de descubrimento, desenvolvemento e produción de medicamentos.
 6. Caracterización química e funcional de extractos, microorganismos e ingredientes con biofuncionalidade, desenvolvendo estudos de dixestibilidade e absorción de nutrientes ex vivo que se derivan en modelos estatísticos e preditivos utilizando a devandita información.
 7. Incremento da hibridación sectorial mediante o uso de biotecnoloxía e outras tecnoloxías esenciais facilitadoras (nanotecnoloxías, materiais avanzados, tecnoloxías ambientais, xenética …) facendo especial fincapé no desenvolvemento de ingredientes e / ou alimentos que promovan un envellecemento saudable.
 8. Deseño, desenvolvemento e comercialización de novos biomateriais para o seu uso en biomedicina e noutras áreas
 9. Mellorar a saúde e o benestar dos animais para aumentar a seguridade alimentaria e o crecemento económico a través da innovación biotecnolóxica.
 10. Xeración de sistemas de intercambio de datos e desenvolvemento de sistemas para a recuperación, procesamento e análise de información quimioinformática, datos analíticos e datos químicos para o deseño de produtos innovadores en todos os campos de aplicación da biotecnoloxía.
 11. Mellora e avances no coñecemento e comportamento dos consumidores cara ás novas tendencias en biotecnoloxía mediante o uso de tecnoloxías dixitais.
 12. Aumento da dixitalización da biotecnoloxía a través do aumento e mellora na avaliación, diagnóstico e tratamento remoto de pacientes de todo o mundo durante os procesos de seguimento e investigación, contando con plataformas de datos capaces de xestionar a identidade dixital de pacientes con accesibilidade. polos interesados, prestando especial atención á ciberseguridade, á biometría e á intelixencia artificial.
 13. Deseño e implementación dun plan de dixitalización para o sector, no que se consideren as tecnoloxías emerxentes e o xeito no que repercutirán nos diferentes sectores no futuro.
Icono Forestal

Forestal – Madeira

Misión: Industrializar e dixitalizar o sector

potenciando o desenvolvemento, fabricación e uso de productos de alto valor engadido con base madeira, fomentando así a economía circular e loitando contra o cambio climático.

Retos

 1. Sensorización e dixitalización de procesos de produción que permiten dispoñer de datos en tempo real e proporcionar velocidade e flexibilidade na toma de decisións.
 2. Dixitalización dos fluxos de información na cadea da madeira que facilitan unha colaboración eficaz e eficiente
 3. Implementación de tecnoloxías, como a cadea de bloques, na cadea de subministración de madeira que proporcionan confianza e trazabilidade a todos os axentes intervintes.
 4. Planificación e mellora de sumidoiros naturais de carbono en silvicultura.
 5. Modelado de incendios (probabilidade de risco, comportamento, etc.)
 6. Xeración de datos sobre o estado dos recursos forestais, para mellorar a súa xestión e toma de decisións no sector
 7. Implantación de sistemas para a xestión dixital dos recursos forestais (plantación, silvicultura, loxística, plans de prevención e defensa contra incendios forestais, control de pragas, etc.), xerando modelos predictivos avanzados para estimar, por exemplo, a produción de biomasa ou crecemento de especies forestais.
 8. Mellora xenética de especies forestais con seguimento e rastrexabilidade da súa evolución, que serve de apoio ás decisións de reforestación, calidades necesarias segundo o uso, etc.
 9. Desenvolver novas opcións para o procesado e acabado da madeira como recurso renovable clave para promover a economía circular.
 10. Desenvolver novos produtos a base de madeira ou derivados da industria forestal como substitutos de materiais non sostibles que favorezan o desenvolvemento dunha economía circular (bioresinas, bioplásticos, fertilizantes, etc.)
 11. Simulación dixital da madeira, con acceso a información complexa, como a xerada no interior das árbores, co desenvolvemento de algoritmos que simulan o seu comportamento e permiten modelar as súas propiedades para optimizar os procesos industriais posteriores.
 12. Cartografía de propiedades tecnolóxicas da madeira de interese para a industria (Módulo de elasticidade, densidade básica, bolsas de resina, etc.) a partir do modelado.
 13. Desenvolvemento de patróns para o cribado de madeira segundo as súas propiedades (fibra, contido en extractos, calidade da pasta, etc.)
 14. Desenvolvemento de ferramentas dixitais para o deseño e construción de madeira. Xemelgos dixitais, para que o cliente poida ver e percibir un produto dixital que é un verdadeiro reflexo da realidade posterior. Procesos de construción prefabricados, deseño, planificación, construción e xestión dixital mediante BIM.
 15. Redución do impacto ambiental das vivendas mediante a rehabilitación enerxética de edificios mediante sistemas de construción prefabricados en madeira.
Icono Salud

Saúde – Coidados

Misión: Dixitalización da Silver Economy para empoderar aos cidadáns

nos ámbitos da saúde, a alimentación, o envellecemento activo saudable e o ocio, axudando a fixar poboación no rural, creando emprego de calidade e desenvolvemento sustentable

Retos

 1. Promover o envellecemento activo e saudable tendo en conta:
  • 1.1. Alimentos: estudos de bioaccesibilidade e biodisponibilidade de alimentos innovadores, a súa relación coa microbiota e a aplicación cara ao uso masivo de tecnoloxías ómicas cara a unha nutrición personalizada.
  • 1.2. Promoción do exercicio, incluído o mental
  • 1.3. Rehabilitación
 2. Cambio de modelo asistencial: transformación dixital do sector social e sanitario, procesos de atención centrada na persoa e modelos residenciais
  • 2.1. Integración social e sanitaria.
  • 2.2. Medicina personalizada e de precisión.
  • 2.3. Xestión da cronicidade / fraxilidade: seguimento remoto de pacientes para o seguimento terapéutico e nos procesos de rehabilitación
  • 2.4. Teleasistencia avanzada.
  • 2.5. Mellorado o acceso a tratamentos personalizados e de maior calidade, sen comprometer os orzamentos públicos.
  • 2.6. Redución do custo sanitario per cápita (especialmente en pacientes crónicos), especialmente naquelas áreas nas que se poden aplicar tecnoloxías de Big Data, aprendizaxe automática e / ou computación de alto rendemento.
  • 2.7. Aforro na xestión de grandes volumes de datos e mellora das capacidades para o seu procesamento.
  • 2.8. Empoderamento do paciente.
 3. Investigación biomédica
  • 3.1. Desenvolvemento de sistemas de apoio á decisión clínica que proporcionen información relevante no momento adecuado aos profesionais sanitarios.
  • 3.2. Desenvolvemento de novos procesos de diagnóstico baseados en información multimodal asociada a sinais fisiolóxicos.
  • 3.3. Estudos sobre microbiota intestinal, enfermidades metabólicas e metodoloxías para incorporar microorganismos probióticos que empregan ferramentas matemáticas e analíticas de datos no seu desenvolvemento.
  • 3.4. Análise de datos de dietas e a súa relación con diversas enfermidades.
 4. ResidenciaSS 4.0: ampliar o concepto de centro de saúde, máis alá do edificio físico, reforzar o papel do fogar como lugar de preferencia para a prestación de atención sociosanitaria a longo prazo. Mellorar a coordinación asistencial entre os sectores sanitario e social
 5. Destino turístico saudable
  • 5.1. Destinos amigables para os maiores: seguimento de contaminantes ambientais e desenvolvemento de sistemas para mitigar os riscos para a saúde das persoas (hostalería post-COVID).
  • 5.2. Terapias de rehabilitación.
  • 5.3. Eficiencia enerxética.
  • 5.4. Fontes de enerxía limpas, mobilidade limpa.

Retos tecnolóxicos DATAlife

Descargar PDF

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Logo Xunta Gain

Suscríbete o noso Newsletter para recibir todas as novas de DATAlife

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Si tienes un proyecto que puede solucionar estos retos y quieres que valoremos la convocatoria Conecta Hubs de GAIN, contáctanos