Aviso legal

Información sobre o Titular do Sitio Web

Este Sitio Web é propiedade da Asociación DIH DATALIFE – HUB DE INNOVACIÓN DIXITAL DATALIFE, con NIF: G70603063 e domicilio social en Santiago de Compostela, na Avenida do Mestre Mateo, 2, Edificio EMPRENDIA, sito no Campus Vida (A Coruña).

DIH DATALIFE constituiuse o 31 de outubro de 2019, e está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Administración Xeneral da Comunidade Autónoma de Galicia co número 2020-23933-1, dende o 22 de xaneiro de 2020.

Dentro da expresión “Sitio Web” compréndense -con carácter delimitativo pero non limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e outros incluidos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquer medio ou soporte, tanxible o intanxible con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual dacordo ó Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

Condicións de Acceso e Utilización do Sitio Web

O acceso a este Sitio Web é responsabilidade exclusiva do usuario, e supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e térmos de uso contidos nela. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique tanto na cumplimentación dos formularios de rexistro como en calquer outro momento posterior, sendo da súa responsabilidade o actualizar a información suministrada, de tal forma que reflexe a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitude ou falta de veracidade da información aportada.

O usuario comprométese á correcta utilización do Sitio Web, os seus contidos e utilidades que se lle proporcionen conforme á lei e ó presente aviso legal, quedando obrigado ó uso de todos os seus contidos para fins lícitos e non prohibidos, que non infrinxan a legalidade vixente e/ou poidan resultar lesivos dos dereitos lexítimos dos titulares do Sitio Web o de calquer terceiro, e/ou que poidan causar calquer dano ou perxuicio de forma directa o indirecta.

Dereitos de Propiedade Intelectual

O usuario obrígase a respetar os dereitos de propiedade intelectual da DIH DATALIFE. O uso o a concesión de acceso a este Sitio Web non comportan o outorgamiento de dereito algún sobre as marcas, nomes comerciais ou calquer outro signo distintivo que se utilicen na mesma.

Quedan prohibidas as descargas deste Sitio Web para fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste Sitio Web con fins comerciales.

Asimesmo, en virtude do establecido neste Aviso Legal, queda prohibida a reproducción total ou parcial dos contidos deste Sitio Web sen autorización expresa do autor e sen que poidan entenderse cedidos ó usuario polo acceso á mesma.

Protección de Datos de Carácter Persoal

DIH DATALIFE obrígase a cumplir a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais contida na Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitales (LOPDGDD, Lei 3/2018 de 5 de decembro), e demás normas que a complementen e desenvolvan, así coma no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR).

Os datos de carácter persoal suministrados polo usuario nos formularios que cumplimente serán tratados de forma automatizada e incorporados a ficheiros de datos persoais da DIH DATALIFE. Os datos persoais serán exclusivamente utilizados para o fin exposto no formulario de recollida de datos.

En todo momento o usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación de conformidade co establecido na normativa de protección de datos, a través da dirección: info@dihdatalife.com. Pode consultar a nosa política de privacidade aquí.

Utilización de cookies

DIH DATALIFE se reserva o dereito de utilizar “cookies” (pequeños arquivos de texto almacenados no navegador do usuario) u outras técnicas similares cando un usuario navega polas páxinas do Sitio Web. Tales cookies serán usadas por DIH DATALIFE únicamente para asegurar que o Sitio Web está siendo bien administrado e facilitar unha mellor navegación dentro do mesmo ós usuarios.

En ningún caso se utilizarán cookies de terceiros para rastrexar os hábitos de navegación do usuario.

Pode consultar a nosa política de cookies aquí.

Exención e limitación de responsabilidade da DIH DATALIFE

DIH DATALIFE queda exenta de calquer tipo de responsabilidade por danos e perxuizos de toda natureza nos seguintes casos:

  • Pola imposibilidade ou dificultade de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible este Sitio Web, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
  • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ó Sitio Web, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/ou contidos no mesmo, cando elo se deba (i) ben a interrupción do servizo por mantemento técnico da web, (ii) ben a unha causa allea ó ámbito de control da DIH DATALIFE xa proveña directa o indirectamente de esta.
  • Da calidad e velocidade de acceso ó sitio e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder ó sitio e ós seus servizos e/ou contidos.

Lexislación Aplicable e Xurisdicción

Estas Condicións Xerais de Uso do Sitio Web ríxense pola lexislación española.

As partes, con expresa renuncia ó seu propio foro, sométense para a resolución de cantos litixios puideran derivarse ós Juzgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Logo Xunta Gain

Suscríbete o noso Newsletter para recibir todas as novas de DATAlife

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Si tienes un proyecto que puede solucionar estos retos y quieres que valoremos la convocatoria Conecta Hubs de GAIN, contáctanos