Política de privacidade

En cumplimento da normativa vixente en materia de proteción de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR) e Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018 de 5 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ó tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento e a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que fins se tratan os datos persoais.

Ós efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

 • Identidade: Asociación DIH DATALIFE – HUB DE INNOVACIÓN DIXITAL DATALIFE – NIF: G70603063
 • Domicilio: Avenida do Mestre Mateo, 2, Edificio EMPRENDIA, sito no Campus Vida en Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Teléfono de contacto: (+34) 604 085 297
 • Correo electrónico de contacto: info@dihdatalife.com

¿Qué datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable recaba e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en cualquer caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantenelos debidamente actualizados.

Tratamento de datos de “Empregados”

 1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?
 • Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, imaxe.
 • Datos de características persoais: sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
 • Datos de circunstancias sociais: licencias e permisos.
 • Datos económico-financeiros: conta bancaria, datos de nómina, deduccións impositivas, outras retencións (no seu caso).
 • Datos académicos e profesionales: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos de control de presencia.
 1. ¿Con que finalidade tratamos o seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión da relación laboral, a xestión de nóminas, a xestión administrativa e de pagos, o cumplimento das obrigas fiscais e laborais da empresa, control de accesos, a xestión de formación e do desenvolvemento profesional, e a prevención de riscos laborais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación laboral. Se unha vez terminada a relación laboral vostede decide cancelar os seus datos persoais, estos conservaranse hata que non prescriban os prazos legais definidos pola normativa contable, fiscal e laboral, e unha vez transcurrido ditos prazos os seus datos serán eliminados do noso sistema.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dun contrato laboral, así como o cumprimiento dunha obriga legal do responsable.

 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Os seus datos poden ser tratados pola nosa conta pola asesoría fiscal e laboral.

Tampouco se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Candidatos de emprego” 

 1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?
 • Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, imaxe.
 • Datos de características persoais: Sexo, nacionalidade, idade, data e lugar de nacimiento.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos de circunstancias sociais como aficcións.
 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión de xestión dos procesos de selección da nosa organización.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres o interesado non retire o consentimento para poder seguir gardando o seu curriculum vitae para futuros procesos de selección e como máximo durante 1 ano. Se decide cancelar os seus datos persoais, estos serán eliminados da nosa base de datos de candidatos de emprego.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.

Os seus datos poden ser tratados pola nosa conta pola empresa de selección de personal.

Tampouco se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Clientes e Proveedores”

 1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?
 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, nacionalidade.
 • Datos financieros: conta bancaria, créditos, avais, seguros, impostos.
 • Datos académicos e profesionales: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos relativos a transaccións: produtos e servizos suministrados.
 • Datos sobre información comercial: actividades e negocios, licencias.
 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión dos datos dos clientes e proveedores da empresa, para mantener a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigas fiscais.

Tamén se prevé a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal solicítase o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estos poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigas fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban ditos prazos legais ou aquelos que sexan de aplicación. Como norma xeral estes prazos de prescripción son de 5 anos.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumplimento dunha obriga legal do responsable.

A comunicación de ofertas e promocións que podrían ser do seu interese está baseada no consentimento expreso que se lle solicita.

 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigas legais, como a Axencia Tributaria (datos e retencións fiscais).

Os seus datos poden ser tratados pola nosa conta pola asesoría fiscal e laboral, así como pola entidade que presta servizos xurídicos á nosa entidade.

Tampouco se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Contactos e potenciales clientes”

 1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?
 • Datos identificativos: nome, teléfono, dirección de correo electrónico.
 1. ¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.

Tamén se prevé a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estos serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.

Os seus datos poden ser tratados pola nosa conta pola empresa de hosting web.

Tampouco se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Asociados ó DIH”

 1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?
 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos de ocupación profesionais: profesión, cargo.
 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é o mantemento dun rexistro de asociados e membros dos órganos de goberno coa finalidade de dar cumplimento ao establecido nos Estatutos (cobro cuotas, exercicio dereitos inherentes á condición de asociado, notificación de reunións, comunicación á Administración dos integrantes da Xunta Directiva, etc…).

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación de asociado. Se decide cancelar os seus datos persoais, estos poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigas en materia de rexistro de asociaciones, e serán eliminados unha vez prescriban ditos prazos legais ou aquelos que sexan de aplicación, o que se producirá como norma xeral en 4 anos.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumplimento dunha obriga legal do responsable derivada da LO 1/2000 reguladora do dereito de asociación.

 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos serán comunicados á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude das obrigas de comunicación de datos establecidas na LO 1/2000, e no Regulamento regulador do Rexistro de asociacións.

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obriga legal.

Os seus datos poden ser tratados pola nosa conta pola asesoría fiscal e laboral, así como pola entidade que presta servizos xurídicos á nosa entidade

Tampouco se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio de estos dereitos será gratuito para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

 1. Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sencilla, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
 2. Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquer momento que lle confirmemos se estamos tratando os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso ós mesmos e ós información sobre o seu tratamento e a obtener unha copia de ditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuita se ben a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita ó cobro dunha cantidade razonable baseada nos costes administrativos. Pola nosa parte, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requerirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
 3. Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle concernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
 4. Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foran recollidos. Non obstante, este dereito non es absoluto, de manera que nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
 5. Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
  • que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ó responsable verificar a exactitude dos mesmos;
  • o tratamento sexa ilícito e Vostede se opoña á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
  • nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede os necesite para a formulación, o exercicio o a defensa de reclamacións;
  • Vostede opóñase ó tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
 6. Dereito á portabilidade dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito se aplica cando o tratamento dos seus datos persoais esté basado no consentimento o na execución dun contrato e dicho tratamento se efectúe por medios automatizados.
 7. Dereito de oposición: Este dereito lle permite opoñerse ó tratamento dos seus datos persoais, incluida a elaboración de perfís. Non poderemos atender ó seu dereito únicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 8. Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluidos perfís: Este dereito lle permite non ser obxeto dunha decisión baseada únicamente no tratamento automatizado, incluida a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisiones- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, esté autorizada por unha lei ou esté baseada no consentimento.
 9. Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtiveramos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retirarlo en calquer momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins , no seu caso, lle notificaremos dita situación.
 10. Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), ou na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá exercitar os dereitos antes indicados, enviándonos unha comunicación á dirección física ou dirección electrónica indicadas ó principio do documento, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude..

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

De conformidade co disposto noart. 23 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), lle informamos que pode restrinxir a publicidade non desexada inscribindo os seus datos de forma gratuita e voluntaria nun ficheiro de exclusión publicitaria. Actualmente so existe o ficheiro denominado Lista Robinson que está xestionado pola Asociación Española de Economía Dixital (ADIGITAL).

A Lista Robinson debe ser consultada por quen vaia a realizar unha campaña publicitaria para excluir da mesma ás persoas inscritas. Sen embargo, pese a que se inscribira na Lista Robinson, os comerciantes poden remitirlle publicidade dos seus produtos ou servizos se es cliente ou se lles deu o seu consentimento.

Ó inscribirse na Lista Robinson pode elexir o medio ou canal de comunicación a través do cal non desea recibir publicidade (correo postal, chamadas telefónicas, correo electrónico u outro medio). Debe tener en conta que a inscripción na Lista Robinson é eficaz a partir do terceiro mes dende a data na que rexistre os seus datos, polo que é posible que en dito prazo siga recibindo algunha comunicación comercial.

Pode consultar os sistemas de exclusión publicitaria na páxina web da Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/areas/publicidad/index.html.

Por último, se desexa inscribirse na Lista Robinson pode facelo a través deste enlace: https://www.listarobinson.es/

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Logo Xunta Gain

Suscríbete o noso Newsletter para recibir todas as novas de DATAlife

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Si tienes un proyecto que puede solucionar estos retos y quieres que valoremos la convocatoria Conecta Hubs de GAIN, contáctanos